Σε χρόνο διαγώνιο

Στην εφικτή προσέγγιση,
αυθεντικός βόμβος νερού
δίχως Κάρμα και άλλοθι
-ή καλύτερα, η πτυχή μου
στο σχετικό σπιράλ
(άμεση τοξική έκβαση).
Σχισμένο σελοφάν
η διάθλαση της εγκοπής
ίσως αίλουρος.