Πληρότητα

Επείγει ο χώρος,
η έλευση.
Μικρό μου,
απέραντο γαλάζιο
-ασκητική και
πρώιμη
εκφορά της θλίψης.
Η άμυνα σποραδικά
σε τούτο το επίπεδο.
Επιμύθια
που επιμένουν
δεσμευτικά
(ο προπομπός
συμμετέχει).
Αναπτύσσω πληρότητες
βραχέων τόνων.