Περίγραμμα

Επώνυμη
και άρτια
αυτή η
απουσία.
Ενέχει ο
συμβολισμός
δομή στην
ανάρτηση.
Επισπεύδω
σκιές στο πρώτο
περίγραμμα.
Έγκυρα σε
προσβάσεις,
ανιχνεύω το
διάτρητο.