Μετάσταση

Έβδομο πέπλο
αυτή η νύχτα.
Ένα φεγγάρι
μπλέκεται
στο κομποσκοίνι.
Με τις αισθήσεις μου σε
επικήρυξη
εδρεύω στο Σύμπαν,
κυοφορώντας
νέους θεούς.