Λήψη

Ερμηνεύω το
αναίμακτο της
ύπαρξης.
Ορθό δεδομένο
η αντιστοιχία
ζητά συνεχώς.
Τρωτή αφήνομαι
στην όλη απώλεια
και προσμετρώ
συστολές από
αντίδραση.
Πληγή στο μυαλό
η έμφαση λήψης,
που απονέμεται
έτσι στεγνά στις
εσοχές μου.